Business Coach Amerstreek

gesprekspartner voor iedere ondernemer

Overzicht regelingen en financieringsbronnen

Posted on 09 okt 2017 in financiering | Reacties uitgeschakeld voor Overzicht regelingen en financieringsbronnen

Overzicht regelingen en financieringsbronnen

 1. Qredits
 2. Bbz (Besluit Bijstand Zelfstandigen)
 3. Borgstelling MKB kredieten
 4. Bancaire financieringen
 5. Vergelijk Qredits/Bbz/Bank
 1. Qredits

Financiering tot maximaal € 250.000

Microkrediet: tot 50.000: 9,75% rente

MKB krediet: vanaf 50.000 tot 250.000

Hypothecair krediet

 1. Dit krediet wordt verstrekt voor de financiering van de aankoop van onroerend goed onder vestiging van een hypothecaire inschrijving.
 2. Looptijd: maximaal 20 jaar.
 3. Rente: vanaf 7,75% met een rentevast periode van maximaal 10 jaar.
 4. Lineaire of annuïteiten aflossing.

Borgstellingskrediet

 1. Dit krediet wordt verstrekt met een BMKB borgstelling.
 2. Looptijd: maximaal 10 jaar.
 3. Rente: 8,75%.
 4. Lineaire aflossing.

Lineair krediet

 1. Dit krediet wordt verstrekt met standaard zekerheden.
 2. Looptijd: maximaal 10 jaar.
 3. Rente: 9,75%.
 1. Bbz (Besluit Bijstand Zelfstandigen)

Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een regeling van de Nederlandse overheid. Bbz 2004 is een onderdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Ondernemers die een beroep op de Bbz-regeling kunnen doen zijn:

 • (pre) starters
 • ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
 • vrijeberoepsbeoefenaren
 • ondernemers in de agrarische sector

Starters die in aanmerking komen voor de Bbz-regeling zijn:

 • startende zelfstandigen met een uitkering
 • werknemers die werkloos dreigen te worden

Gevestigde ondernemers die vallen onder de Bbz-regeling zijn:

 • gevestigde zelfstandigen die tijdelijk financiële problemen hebben
 • oudere ondernemers (55 jaar of ouder) met een niet levensvatbaar bedrijf

Er kan bij de gemeente waar men woonachtig is een aanvraag ingediend worden voor een:

 1. bedrijfskrediet
 2. periodieke uitkering voor levensonderhoud
 1. Bedrijfskrediet

In de praktijk wordt gekeken naar de kredietbehoefte die nodig is om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Niet noodzakelijke investeringen worden in de kredietbehoefte niet meegenomen.

Een bedrijfskapitaal aan een beginnende zelfstandige bedraagt maximaal € 37.398
(normbedrag per 1-7-2020 artikel 24)

Een bedrijfskapitaal aan een gevestigde zelfstandige bedraagt maximaal € 203.135
(normbedrag per 1-7-2020 artikel 20, eerste lid)

Rente lening 8% 

Sinds 1 juli 2009 bedraagt de rente op een krediet 8%

Terugbetaling lening

De lening moet in maximaal 10 jaar worden afgelost. Meestal is de looptijd een stuk korter. Er wordt namelijk gekeken naar wat u redelijkerwijs zo snel mogelijk kan terugbetalen. Een starter dient meestal in staat te zijn om binnen 5 jaar de lening geheel af te lossen.

Bedrag om niet

De gemeente beslist op basis van de Bbz-regeling of u in aanmerking kan komen voor een bedrijfskapitaal om niet. Een bedrijfskapitaal dat u als lening krijgt hoeft u niet terug te betalen (“om niet”) indien u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens die van toepassing is
 • uw bedrijf is levensvatbaar
 • uw inkomen is duurzaam lager dan de jaarnorm die van toepassing is

Na afsluiten van het boekjaar en inlevering van de jaarstukken bepaalt de gemeente, of u in aanmerking komt voor een bedrag om niet.

 1. Periodieke uitkering voor levensonderhoud

Een startende ondernemer kan gedurende de aanloopperiode van zijn bedrijf (nog niet voldoende winstgevend) in aanmerking komen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud op bijstandsniveau. Ook een gevestigde ondernemer kan een periodieke uitkering voor levensonderhoud aanvragen.

Een Bbz-uitkering wordt altijd als voorlopige lening verstrekt. De hoogte van de lening wordt achteraf berekend aan de hand van de inkomsten uit uw bedrijf en eventuele extra inkomsten. U dient daarvoor de definitieve jaarcijfers over het afgesloten boekjaar bij de gemeente in te leveren. De berekening wordt door de gemeente op basis van de geldende WWB-normen uitgevoerd. Liggen uw bedrijfsresultaten uit uw bedrijf en eventuele andere inkomsten in het afgesloten boekjaar boven de bijstandsnorm, dan wordt de uitkering omgezet in een renteloze lening.

Ligt uw inkomen onder de bijstandsnorm, dan wordt de uitkering (gedeeltelijk) omgezet in een schenking. Een Bbz-uitkering ligt op het niveau van de bijstandsnorm die op uw gezinssituatie van toepassing is. Dit bedrag kan eventueel met een woonkostentoeslag en een toeslag voor premie arbeidsongeschiktheidsverzekering worden verhoogd.

Diegene die een beroep op deze regeling kunnen doen zijn:

 • startende ondernemers
 • gevestigde ondernemers
 • oudere zelfstandigen
 • beëindigende zelfstandigen

Om succesvol een beroep op de Bbz-regeling te kunnen doen moet men voldoen aan allerlei eisen. De belangrijkste eisen staan vermeld in het onderstaande schema.

Eenmanszaak Ja
VOF = vennootschap onder firma Ja, iedere vennoot is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor de zakelijke schulden dus andere vennoten moeten bij een Bbz-lening meetekenen, anders geen Bbz-lening.
CV = commanditaire vennootschap Ja maar, beherend vennoot behoort tot de doelgroep maar de stille vennoot (commandiet) niet.
BV Ja, mits de directeur/grootaandeelhouder (dga) alleen of samen met de andere dga’s de meerderheid van de aandelen heeft (tenminste 51% of hoger).
Maatschap Scenario 1: inbreng van kapitaal + arbeid is ja. Scenario 2: inbreng van arbeid maar geen inbreng van kapitaal is ja, maar in dat geval is bedrijfskapitaal niet mogelijk (art. 30 Bbz 2004).
Coöperatieve vereniging WA Leden ja, maar alle leden zijn hoofdelijk aansprakelijk dus meetekenen bij Bbz-lening.
Coöperatieve vereniging UA en BA Nee (UA = Uitgesloten Aansprakelijkheid en BA = Beperkte Aansprakelijkheid).
NV Nee
Vereniging Nee
Stichting Mogelijk Bbz (mits persoon zeggenschap over stichting heeft, financiële inbreng en risico’s loopt en er werkzaam is. Tevens moet de persoon als ondernemer voor de inkomstenbelasting worden aangemerkt. Geen recht op IOAZ (IOAZ art. 2 3e en 4e lid stichting niet in lijst opgenomen)
EESV De in Nederland gevestigde ondernemer ja maar niet de gehele rechtspersoon Europees Economisch Samenwerkingsverband
 1. Borgstelling MKB Kredieten (BMKB)

Bij de BMKB staat de overheid borg tot € 1,5 miljoen voor bedrijfsfinanciering. Banken geven eerder een lening als de overheid voor een deel garant staat.

Met het borgstellingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Extra gunstige voorwaarden

Startende en innoverende bedrijven kunnen rekenen op extra gunstige voorwaarden.

Starters

U bent starter als u minder dan 3 jaar een bedrijf voert. U kunt van de borgstellingsregeling gebruikmaken als u een eenmanszaak heeft of een VOF, maar ook als u directeur-grootaandeelhouder bent van een BV.

Omvang

Als u bij de bank een ‘starterslening’ afsluit van maximaal 266.667 euro, staat de overheid borg voor 67,5%. Is uw financieringsbehoefte groter? Dan kunt u daarnaast gebruikmaken van een gewoon borgstellingskrediet.

Looptijd

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Als de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.

Aflossing

U begint af te lossen uiterlijk 6 maanden na de kredietondertekening.

Opschorting

In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor 3 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 kwartalen aaneengesloten duren.

Wie kan BMKB aanvragen?

De BMKB borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.

U vraagt de BMKB garantieregeling niet zelf aan, dit gebeurt via uw bank.

Verruiming BMKB

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd tot uiterlijk 31 december 2015. Sluit u als bestaand bedrijf bij de bank een nieuwe lening af van maximaal € 266.667? Dan staat de overheid tot en met 31 december 2015 borg voor 67,5% in plaats van de gebruikelijke 45%. Het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat met het reguliere percentage, is tot en met 31 december 2015 verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Technologische innovatie

Innovatieve ondernemers kunnen op grond van de WBSO een zogenaamde S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. Met deze verklaring komt u in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bovendien gelden er ruimere mogelijkheden voor de borgstellingsregeling als uw onderneming een S&O-verklaring heeft.

Omvang en looptijd

De overheid staat borg voor 60% van de lening, bij een krediet van maximaal 1,5 miljoen euro. De looptijd mag maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is gesloten.

Aflossing

Uiterlijk op de eerste dag van het veertiende kwartaal waarin de kredietovereenkomst is gesloten moet u beginnen met het aflossen van uw lening.

Opschorting

In overleg met uw bank is het mogelijk om de lening voor 2 keer op te schorten. Elke opschorting mag maximaal 4 aaneengesloten kwartalen duren.

 1. Bancaire financieringen

Rekening courant krediet

Nuttig bij incidentele of fluctuerende kredietbehoefte. Het is een relatief dure kredietfaciliteit als er sprake is van structurele/langdurige debetstanden.. Voor een rekening courant krediet geldt geen aflossingsverplichting. Contractueel wel eenzijdig opzegbaar door de bank, die daardoor tot gedwongen inperking kan overgaan.

Leasing

Leasing, met name voor auto’s en machines. Bij lease koopt de leasemaatschappij (lessor) het bedrijfsmiddel en de koper (lessee) betaalt dit in termijnen terug. Er zijn twee verschillende leasevormen: financiële lease en operationele lease. Het verschil tussen de twee leasevormen is dat bij financiële lease de lessee de eigenaar bent (met gevolgen v oor de balans/eigen vermogenspositie!) en bij operationele lease is de leasemaatschappij eigenaar. Dat bepaalt ook wie het economisch risico (waardevermindering) loopt.

Debiteurenfinanciering (Factoring)

Wil je het risico van niet of slecht betalende debiteuren tot een minimum beperken dan kun je kiezen voor debiteurenfinanciering. Ook wel factoring genoemd. Een bank of factoringmaatschappij geeft je een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag voor en kan ook je debiteurenbeheer (deels) overnemen. De vergoeding voor factoring bedraagt meestal een percentage van je omzet of een bepaald percentage per factuur.

Voorraadfinanciering

Een bank kan ook je voorraad voorfinancieren. Je voorraden gelden dan als ‘onderpand’ en moeten bestaan uit een betaald gereed product of een verhandelbare grondstof die in Nederland zijn opgeslagen. Met voorraadfinanciering kun je leveranciers sneller betalen.

Voorraadfinanciering wordt door de meeste banken verstrekt in combinatie met een debiteurenfinanciering. Voorraadfinanciering is met name geschikt voor bedrijven met een grote / kostbare voorraad.

Achtergestelde lening

Een achtergestelde lening is een lening die alleen wordt terugbetaald als de andere schuldeisers (inclusief de gewone leningen) eerst uitbetaald zijn. Dit verhoogt het risico, dus is de rente hoger. Voor de gewone financier wordt deze lening bij de berekening van de solvabiliteit meegenomen, wat de financierbaarheid van je bedrijf vergroot. Sommige reguliere banken kennen speciale achtergestelde leningsvormen waar je een beroep op kunt doen.

 1. Vergelijking financieringsmogelijkheden
Bank Qredits BBZ
01 Rentepercentage 8%- 13% 9,75-10,75% micro
vanaf 7,75% mkb
8%
02 Afhandelingduur wisselend max. 1 maand max. 13 weken
03 Geschikt voor uitkeringsgerechtigden niet gewenste doelgroep onderdeel van doelgroep doelgroep
04 Financiering t.b.v. uitbreidingen mogelijkheid mogelijkheid geen mogelijkheid
05 Mogelijkheden coaching geen betaalde voor en na de start
06 Onderpand/zekerheden noodzakelijk niet noodzakelijk wel gewenst niet noodzakelijk
07 Hoogte kredietfaciliteit afhankelijk van de geboden zekerheden Microkrediet max
€ 50.000
Mkbkrediet max
€ 250.000
starter max.
€ 35.393
gevestigde ondernemer max.
€ 192.243
08 Twijfelsituaties worden niet gefinancierd worden niet gefinancierd, tenzij extra zekerheden kunnen worden aangetoond (mede-kredietnemer) worden soms gefinancierd bij overzienbaar beperkt risico
09 Verstrekking aan rechtspersonen enige mogelijkheid mogelijkheid, maar wel immer onder hoofdelijke verbondenheid zowel zakelijk als privé aansprakelijk middels de kredietovereenkomst
10 Verstrekking om niet/gift niet mogelijk niet mogelijk mogelijk
11 Rentecompensatie niet mogelijk niet mogelijk mogelijk
12 Samenloop met andere kredieten mogelijk mogelijk mogelijk
13 Mogelijkheden uitstel van betaling ja onder strenge voorwaarden ja in overleg met kredietnemer ja, redelijk soepel te regelen
14 Bezwaarmogelijkheden niet mogelijk niet mogelijk ja
15 Voorzieningen na opzegging krediet n.v.t. n.v.t. ja
16 Afsluitkosten ja € 250 – € 750 nee
17 Afwijzingen kredietaanvragen onbekend 75% 50%

Voor aanvullende informatie en uitleg: bel Hans Jongenotter op 06 36518059.

Klik HIER om terug te keren naar de homepage